Vereffening-verdeling bij een nalatenschap

Een overlijden brengt steeds een hele administratieve machine op gang waar u, als erfgenaam of nazaat, op dat moment niet altijd boodschap aan hebt. Een belangrijke stap is de Vereffening-Verdeling van de nalatenschap. De erfenis van de overledene moet immers worden verdeeld en de effectieve verdeling van de goederen is vaak een delicate kwestie waar mensen niet dagelijks mee geconfronteerd worden.

 

Vaak kunnen reeds uw meest prangende vragen of onduidelijkheden reeds worden verduidelijkt in één of meerdere consultaties die wij steeds op korte termijn kunnen inplannen. Zeker wanneer alle erfgenamen het eens zijn, kan de verdeling binnen een redelijk termijn gefinaliseerd worden met behulp van de praktische kennis van onze specialisten.

Door de veelheid aan regels in ons rechtssysteem is het geen sinecure om te weten of en hoe u tot een juiste verdeling komt. Daarom heeft u er alle belang bij om gebruik te maken van de gespecialiseerde aanpak en adviesverlening van onze erfrechtadvocaten.

 

Maar ook bij discussie zijn de praktische inzichten van onze erfrechtadvocaten bijzonder nuttig. Zo zullen wij u kunnen behoeden voor eventuele fouten, lang aanslepende dossiers uit het slop trekken en voorzien in duidelijke info over een correcte verdeling van de nalatenschap.

 

Al naargelang de discussiepunten tussen partijen kunnen twee vormen van Vereffening-Verdeling worden onderscheiden

Minnelijke vereffening-verdeling

Na een overlijden zal een beeld moeten worden gevormd over de nalatenschap. Wat zijn de goederen van de overledene? Welke beslissingen heeft de overledene bij leven genomen i.v.m. diens nalatenschap? Dit beeld van de nalatenschap in zijn geheel, ook wel de onverdeeldheid genaamd, zal vervolgens de basis moeten vormen van een verdeling tussen de erfgenamen. De erfgenamen kunnen immers niet verplicht worden om eindeloos deel te blijven uitmaken van een onverdeeldheid waarbinnen zij niet weten wat zij nu krijgen en waar zij nu recht op hebben. Om deze onverdeeldheid te verdelen zal dus de procedure Vereffening-Verdeling moeten gevolgd worden.

 

Indien alle erfgenamen het eens zijn met de omvang van de nalatenschap en vervolgens ook een precieze verdeling kunnen overeenkomen, spreekt men van een minnelijke vereffening en verdeling.

 

Ons kantoor kan u individueel of enkele/alle erfgenamen samen bijstaan in de afwikkeling van dergelijke minnelijke vereffening-verdeling. Wij adviseren en begeleiden u om ervoor te zorgen dat er een juridisch correcte én definitieve vereffening-verdeling kan tussenkomen.

 

Wanneer alle erfgenamen vervolgens akkoord zijn over de minnelijke vereffening-verdeling van de nalatenschap, dient deze overeenkomst ook schriftelijk en rechtsgeldig te worden vastgelegd in een sluitende en definitieve dading die alle mogelijke toekomstige discussies uitsluit.

Gerechtelijke vereffening-verdeling

Indien geen akkoord kan gevonden worden tussen de erfgenamen over een minnelijke vereffening-verdeling of indien er betwistingen bestaan over bijvoorbeeld testamenten, schenkingen, ontvreemdingen, etc. dan zal een gerechtelijke vereffening-verdeling moeten worden opgestart.

 

In dat geval kan u een beroep doen op onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten om uw belangen te behartigen en te pleiten voor een correcte en juiste verdeling die rekening houdt met uw rechten als erfgenaam.

 

Om de gerechtelijke vereffening-verdeling op te starten zullen wij de Familierechtbank moeten vatten, die vervolgens een neutrale en onpartijdige notaris zal aanstellen. Deze notaris zal optreden als zogeheten “eerste rechter” en zal, na het horen van alle standpunten, een beeld vormen van de gehele onverdeelde nalatenschap én de daaropvolgende verdeling.

 

Indien één van partijen  het vervolgens niet akkoord is met de door de notaris vooropgestelde verdeling, kan het dossier worden voorgelegd aan de rechtbank die vervolgens een definitief oordeel zal vellen.

 

In dergelijke procedures is een degelijke en gespecialiseerde omkadering onmisbaar. Onze specialisten erfrecht zijn er voor u om ervoor te zorgen dat uw standpunten op een correcte manier verdedigd worden bij zowel de notaris als de rechtbank.

 

Maar ook tijdens de gerechtelijke vereffening-verdeling kunnen nog steeds (deel)akkoorden gesloten worden. Dit helpt vaak om de duurtijd van de vereffening-verdeling te verkorten en een oplossing te bespoedigen. Vanuit onze ervaring zien wij het steeds als onze taak om u te signaleren waar en wanneer wij openingen zien om (deel)akkoorden te sluiten.

Heeft u nog bijkomende vragen over de vereffening-verdeling van een nalatenschap of wenst u een afspraak te maken? Contacteer ons!