Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1.      De dienstverlener van de prestaties (waaronder advies, bijstand, bemiddeling, onderhandelingen procedurevoering, e.d.m.) is Bannister BV (hierna ‘Bannister’ of ‘het advocatenkantoor’ of ‘wij’), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te B-2000 (Antwerpen (België), Suikerrui 5, KBO 0543.311.054, telefoon +32 (0)3 369 28 00 , faxnummer +32 (0)3 369 28 01, website en kantoorrekening BE96 6300 6877 7305 (BIC  BBRUBEBB), derdenrekening  BE57 6301 1503 9635 (BIC  BBRUBEBB).

De advocaten verbonden aan Bannister leveren hun diensten in naam en voor rekening van Bannister en deze advocaten zijn tevens aangesloten bij de balie van Antwerpen, en zijn derhalve onderworpen aan de regels van de Orde van Vlaamse Balies alsook de Antwerpse Balie.

1.2.      Cliënt is de natuurlijke persoon of de juridische entiteit die beroep doet op de diensten van Bannister BV.

 1. Toepassingsgebied

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Bannister aan de Client levert, en vormen aldus een integraal deel van de overeenkomst tussen Bannister en de Cliënt.

2.2.      Bannister behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2.3.      Een advocaat-stagiair verbonden aan Bannister kan tijdens de duur van zijn/haar stagejaren opgelegd door de balie zaken in eigen naam behandelen. Indien de advocaat in die of andere welbepaalde omstandigheden zijn/haar eigen briefpapier gebruikt, zal er geen contractuele band ontstaan met Bannister in voorkomend geval is de advocaat in kwestie de enige contractuele partij van zijn/haar Cliënt.

2.4.     Het aanvaarden van deze algemene samenwerkingsvoorwaarden is voor Bannister een essentiële voorwaarde voor onze samenwerking, hetgeen de Cliënt aanvaardt.  

 1. Ereloon en facturatie

3.1.      Het ereloon dekt de prestaties van Bannister zo o.m., doch niet uitsluitend: de vertegenwoordiging voor de rechtbank, adviesverlening, vergadering, briefwisseling, onderhandelingen, telefoons, opzoekingen, voorbereiding van documenten, verplaatsingstijd e.d.m. Er wordt tevens ereloon aangerekend voor telefonisch, geschreven en/of telefonisch advies geleverd door Bannister.

3.2.      Het dossier zal behandeld worden conform de tarieven  zoals per zaak afgesproken met Bannister. Het ereloon zal vermeerderd worden met 21% BTW.

3.3.      Bannister zal de prestaties, de onkosten en desgevallend de kosten betaald aan derden factureren aan de Cliënt. In principe, en behoudens andersluidende afspraken, gebeurd dit maandelijks doch Bannister behoudt zich het recht voor de frequentie van facturatie te wijzigen.

3.4.      De dominus litis heeft de discretionaire bevoegdheid de te verrichten prestaties in het desbetreffende dossier te verdelen onder zijn advocaten-medewerkers en/of advocaten-stagiairs.

3.5.      De kosten van het advocatenkantoor betreft een forfaitaire administratieve vergoeding van 5% (dit omvat o.a. secretariaatskosten, briefwisseling, conclusies, contracten, nota’s, verzoekschrift, dagvaarding, etc.). Dit is exclusief 84,70€ voor dossieropening alsook een verplaatsingsvergoeding van 0,484 €/km, (incl. 21% BTW).

3.6.      Het advocatenkantoor kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten te vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de Cliënt betaalt en dit voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden deze betaalde voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

3.7.      De Cliënt dient de voorschotten, de facturen en de eindstaat te betalen binnen de 15 kalenderdagen na datum van het betalingsverzoek, behoudens andersluidende afspraken. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Een detail van de geleverde prestaties is op eerste vraag beschikbaar.

 1. Betalingsvoorwaarden

4.1.      Ten aanzien van consumenten:

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de facturen en/of ereloonnota’s, zijn de bepalingen uit boek XIX  van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal het advocatenkantoor de Cliënt een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen.

Betaalt de Cliënt niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd, en met een forfaitaire vergoeding van:

 1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 2. 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 3. 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Bovendien kan het advocatenkantoor – na ingebrekestelling – zijn prestaties opschorten of zelfs de samenwerking beëindigen in geval van laattijdige betalingen. In geval de prestaties worden geschorst of de samenwerking wordt beëindigd omwille van wanbetaling door de Cliënt, dan kan in geen enkel geval het advocatenkantoor enige aansprakelijkheid worden verweten in geval er schade zou ontstaan ten gevolge van deze schorsing of beëindiging.

4.2.      Ten aanzien van professionelen / ondernemingen:

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de facturen en/of ereloonnota’s, zal de Cliënt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, gehouden zijn tot:

 • een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002, en
 • een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen.

Bovendien kan het advocatenkantoor – na ingebrekestelling – zijn prestaties opschorten of zelfs de samenwerking beëindigen in geval van laattijdige betalingen. In geval de prestaties worden geschorst of de samenwerking wordt beëindigd omwille van wanbetaling door de Cliënt, dan kan in geen enkel geval het advocatenkantoor enige aansprakelijkheid worden verweten in geval er schade zou ontstaan ten gevolge van deze schorsing of beëindiging.

4.3.      Het advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om de in dit mandaat gepreciseerde erelonen aan te passen aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Bij de berekening van de indexatie zal als aanvangsindex worden aangenomen het indexcijfer van de maand die de ondertekening van dit mandaat voorafgaat en als nieuwe index deze van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de ondertekening van dit mandaat en de inwerkingtreding van de overeenkomst.

4.4.      De Cliënt informeert het advocatenkantoor over eventuele tussenkomst van haar (rechtsbijstands-)verzekeraar en indien de Cliënt niet over deze informatie beschikt zal hij/zij zich rechtstreeks richten tot haar verzekeraar en het advocatenkantoor daarvan inlichten. In de mate en voor zoveel een (rechtsbijstands-)verzekeraar van de Cliënt tussenkomt, zal het advocatenkantoor gerechtigd zijn zich voor haar ereloon en kosten welke door een (rechtsbijstands-)verzekeraar niet worden gedekt of om welke reden dan ook niet ten laste worden genomen, deze kunnen verhalen op de Cliënt.

 1. Alternatieve geschiloplossingen (ADR)

Het advocatenkantoor informeert u over de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de rechtbank. De wet (artikel 444, 2de lid, Gerechtelijk Wetboek) verplicht ons u informatie te geven over andere mogelijkheden die bestaan om dergelijk geschil op te lossen, zoals bijvoorbeeld klassieke rechtstreekse onderhandelingen, collaboratieve onderhandelingen, de minnelijke schikking door de rechter, bemiddeling, bindende derdenbeslissing of arbitrage. Het gaat om aangepaste geschiloplossingsmethoden, die gerechtelijk of buitengerechtelijk kunnen zijn.

U dient er rekening mee te houden dat wanneer een procedure voor de rechtbank wordt opgestart, de rechtbank de partijen op de inleidingszitting kan bevragen over de wijze waarop zij voorafgaand aan de gerechtelijke procedure geprobeerd hebben het geschil minnelijk op te lossen (artikel 730/1, §2 Ger. W.). Het is ook mogelijk dat de rechtbank in dat verband uw persoonlijke verschijning beveelt. De rechtbank kan bovendien in bepaalde omstandigheden zelf een bemiddeling bevelen.

Meer informatie over al deze verschillende benaderingen zijn terug te vinden op de website van de Orde van Vlaamse balies. Eventuele vragen die u hierbij nog zou hebben beantwoorden wij graag op eerste verzoek. 

 1. Witwas

Ondergetekende neemt nota van de toepasselijkheid van de Witwaspreventiewet van 12.01.2004, hetgeen voor de advocaat de wettelijke verplichting inhoudt tot identificatie van het cliënteel en de melding van witwaspraktijken aan de Stafhouder van de balie te Antwerpen.

 1. Beroep op derden

7.1.      Naast de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de Cliënt akkoord dat het advocatenkantoor, onder verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere (buitenlandse) advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

7.2.      Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de Cliënt de keuze daarvan aan het advocatenkantoor.

7.3.      Het advocatenkantoor doet slechts met uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de Cliënt.

7.4.      De kosten desbetreffend worden tegen kostprijs doorgerekend aan de Cliënt.

 1. Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperking

8.1.     De advocaten en bemiddelaars verbonden aan Bannister zijn ingevolge hun aansluiting bij de Balie individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid door middel van een door de Orde van Vlaamse Balies (verzekeringsnemer) afgesloten verzekering bij MS Amlin Insurance (leidende verzekeraar) en KBC Verzekeringen (medeverzekeraar), via de makelaar Vanbreda Risks & Benefits (makelaar).

Deze verzekering dekt aansprakelijkheden voor de aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2013 en die zijn aangegeven tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst voor de verzekerden die vanaf die datum zijn aangesloten. Voor de anderen geldt dekking vanaf hun datum van aansluiting ingevolge kennisgeving door de OVB.

De tussenkomst van deze verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis – bedraagt maximaal 2.500.000,00 EUR per schadegeval.

Deze dekking geldt voor alle landen, behalve de VS en Canada.

Bannister verwijst voor wat betreft de specifieke voorwaarden van de verzekeringsdekking naar de tekst van voormelde verzekeringspolis, die alleszins voorrang heeft op de hierboven uiteengezette samenvatting.

Een kopie van voornoemde polis wordt op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos ter beschikking gesteld.

8.2.     Elke aansprakelijkheid met betrekking tot werkzaamheden die door of namens ons zijn uitgevoerd, of die op een andere wijze verband houden met een opdracht die aan ons is gegeven, zijn in de mate van hetgeen wettelijk is toegelaten, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval effectief wordt uitbetaald door voormelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, meer de gebeurlijk van toepassing zijnde vrijstelling. De Cliënt neemt hiervan kennis en aanvaardt dit.

8.3.     Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat het advocatenkantoor of haar advocaten of bemiddelaars hieraan fout hebben, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van het advocatenkantoor of haar aangestelden beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot een bedrag ten belope van de aan het advocatenkantoor betaalde erelonen in het betreffende dossier en met een algeheel maximum van 50.000 EUR.

8.4.      Voormelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet of bedrog van Bannister en/of haar advocaten of bemiddelaars. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht gelden voormelde beperkingen van aansprakelijkheid niet voor opzet, bedrog en/of grove schuld van Bannister, haar advocaten of bemiddelaars, haar aangestelden of haar lasthebbers of, behoudens in geval van overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt.

8.5.     Op schriftelijk verzoek van de Cliënt kunnen wij een aanvullende verzekering afsluiten voor een welbepaald dossier waarbij de hieruit vloeiende extra kosten aan de Cliënt kunnen worden doorgerekend.

8.6.     Bannister, haar advocaten en/of bemiddelaars zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, zelfs niet indien deze derden hun erelonen en kosten rechtstreeks aan Bannister of haar advocaten zouden aanrekenen.

 1. Derdengelden

Het advocatenkantoor mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisies of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de Cliënt om de ereloonstaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 1. Rechtsplegingsvergoeding (RPV)

Ondergetekende erkent dat hij op de hoogte is gebracht van de wet van 21 april 2007 betreffende verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat.

 1. Communicatie

Het advocatenkantoor kan elektronisch met u communiceren op het door u opgegeven e-mailadres. De Cliënt zal erop toezien dat hij controle heeft en houdt op dit e-mailadres en te verwittigen indien dit adres zou wijzigen. U aanvaardt de hieraan verbonden risico’s, behalve in geval van grote nalatigheid of opzettelijk verzuim van onze kant.

 1. Informatie en verwerking van persoonsgegevens

12.1.    Het advocatenkantoor informeert de Cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

12.2.    Cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van het advocatenkantoor, alle nuttige informatie aan het advocatenkantoor.

Cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan het advocatenkantoor om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens1, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten2  en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens3  die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken4  voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van het advocatenkantoor onder punt 1.

12.3.    Bannister behoudt het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

12.4.    Cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens aan de advocaat te richten5.

12.5.    Bannister verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand Cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn/haar verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd6.  Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom het advocatenkantoor (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van ondergetekende.

12.6.    Bannister behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

 1. Bevoegdheid

In geval van betwisting zullen mits naleving van deontologische voorschriften, de rechtbanken te Antwerpen bevoegd zijn en zullen deze het Belgisch recht toepassen.

 1. Beëindiging

14.1.   Zowel de Client als Bannister hebben het recht om de overeenkomst op ek moment met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder opgaaf van reden. In het geval dat de Client een consument is, in de betekening van het Wetboek van Economisch Recht, mag Bannister de overeenkomst enkel beëindigen na een opzeggingstermijn van 2 weken .

14.2.    Het contract zal beëindigd worden middels schriftelijke mededeling.

14.3.    De Cliënt zal in geval van beëindiging gehouden zijn om alle geleverde prestaties en gemaakte kosten tot op de datum van beëindiging te vergoeden. Bannister zal het dossier op eerste verzoek terugbezorgen aan de Cliënt.

14.4.    Bannister is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de beëindiging  van de overeenkomst met of door de Cliënt.

 1. Archivering

Alle informatie over het verwerken, de veiligheid en de opslag van persoonlijke data is beschikbaar in de privacyverklaring.

 1. Ongeldigheid/nietigheid

16.1.    Indien één of meer clausules van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zouden zijn dan zullen deze niet de geldigheid van de overige voorwaarden aantasten. Zij zullen vervangen worden door clausules met een inhoud die zo dicht mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partij.

16.2.    De Nederlandste tekst van de algemene voorwaarden zal steeds voorrang hebben op de vertalingen in het Engels of Frans.

16.3.    In geval van tegenstrijdigheid van één van de artikelen vermeld de algemene voorwaarden en het mandaat, dan zal de tekst van het mandaat voorrang hebben op de algemene voorwaarden.

Versie van toepassing vanaf 15 september 2023

[1] Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

2 Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.

3 Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.

4 Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

5 Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6 Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.